Fulbright
Specialist Program

Krátkodobý program pre odborníkov z USA

Fulbright Specialist Program je určený pre inštitúcie v Slovenskej republike, ktoré môžu hosťovať vysokoškolských pedagógov, odborníkov a umelcov z USA na obdobie 2 až 6 týždňov ako odborných konzultantov pre tvorbu osnov a materiálov, rozvoj zručností, inštitucionálne plánovanie, organizáciu seminárov a workshopov, konferencií alebo sympózií a lektorskú činnosť. Fulbright Specialist Program nie je určený na individuálne výskumné projekty. Počet odborníkov, ktorí môžu byť prijatí na Slovensku počas jedného akademického roka, je v súčasnosti limitovaný na päť projektových návštev.

Odborníci v rámci tohto programu, tzv. Fulbright Specialists, tvoria rôznorodú skupinu vysoko skúsených, uznávaných vysokoškolských pedagógov a odborníkov, ktorí reprezentujú široké spektrum akademických disciplín a odborov. Viac informácií o tom, kto sa môže kvalifikovať ako tzv. Fulbright Specialist, nájdete na webovej stránke spolupracujúcej agentúry World Learning.

Aký typ inštitúcie môže požiadať o odborníka z USA?

Benefity grantu

Ako podať prihlášku

Prihlášku je potrebné podať online a je dostupná na: Fulbright Specialist Portal.

Inštitúcie môžu podať otvorenú prihlášku (bez uvedenia mena konkrétneho odborníka) alebo prihlášku na meno (s uvedením konkrétneho odborníka, ktorý má byť pozvaný na danú inštitúciu).

Potenciálni americkí odborníci by sa mali na tento účel zaregistrovať na Fulbright Specialist Roster.

Inštitúcia, ktorá podá prihlášku na projekt, ktorý zahŕňa viacero projektových návštev, musí riadne odôvodniť, prečo je na dosiahnutie cieľov projektu potrebná viac ako jedna návšteva (projekty s viacerými návštevami musia byť ukončené najneskôr do 12 mesiacov a nesmú presiahnuť spolu 42 dní)

Dĺžka pobytu odborníka je minimálne 14 dní a maximálne 42 dní (vrátane dní na cestovanie, štátnych sviatkov a víkendov)

Pokyny pre správne vyplnenie prihlášky

Termín na podanie prihlášky

Komisia prijíma návrhy projektov priebežne počas celého roka. Hosťovské inštitúcie by však mali mať na pamäti, že prihlášku je potrebné podať v časovom predstihu. V prípade prihlášky na meno trvá celkový proces spracovania prihlášky 3 až 4 mesiace. V prípade otvorenej prihlášky je to spravidla 6 mesiacov.

FAQ

Viac informácií nájdete na webovej stránke Fulbright Specialist Program