O nás

vzdelávacie a kultúrne výmeny medzi USA a Slovenskom

O Komisii

Komisia J. Williama Fulbrighta pre vzdelávacie výmeny v Slovenskej republike je autonómnou bilaterálnou neziskovou organizáciou, ktorej poslaním je rozvíjať vzájomné porozumenie a spoluprácu medzi Spojenými štátmi americkými a Slovenskom prostredníctvom vzdelávacích a kultúrnych výmen.

Komisia bola založená v roku 1994 dohodou medzi vládou Spojených štátov amerických a vládou Slovenskej republiky - zákon č. 319/1994 Zb. Po jej vypršaní bola v roku 2005 podpísaná nová dohoda - 198/2005 Z.z., ku ktorej bol v roku 2017 prijatý dodatok (303/2017 Z.z.). Na základe uvedeného dodatku mohli slovenské orgány od roku 2017 začať udeľovať americkým štipendistom Fulbrightovho programu a ich sprevádzajúcim rodinným príslušníkom národné víza oslobodené od poplatku.

Hlavnou zodpovednosťou Komisie je administrácia grantov a postgraduálnych štipendií pre amerických občanov na účely štúdia, výskumu a prednášania na Slovensku a rovnako pre slovenských občanov do Spojených štátov.

Od vzniku Fulbrightovej komisie v roku 1994 získalo grant s možnosťou študovať, prednášať alebo realizovať výskum v USA vyše 360 Slovákov a takmer 400 amerických študentov, vysokoškolských učiteľov alebo odborníkov z rôznych odborov získalo štipendium na Slovensko.

Úlohou Komisie je nájsť a vybrať najlepších kandidátov v oboch krajinách s cieľom zapojiť ich do akademických výmen pri dodržaní vysokých štandardov Fulbrightovho programu. Ďalej identifikovať oblasti, v ktorých je vzájomná spolupráca želateľnou pre ich ďalší rozvoj, zvýšiť odbornosť v jednotlivých odboroch, rozšíriť aktivity založením programov so spolupracujúcimi inštitúciami na báze zdieľania nákladov, šíriť povedomie a poskytovať informácie o možnostiach štúdia a výskumu v Spojených štátoch.

Okrem administrácie Fulbrightovho programu je Fulbrightova komisia jedinou oficiálnou inštitúciou certifikovanou na poskytovanie komplexných a aktuálnych informácií o štúdiu v USA prostredníctvom poradenského centra EducationUSA, ktoré je súčasťou celosvetovej siete poradenských centier zriadenej Ministerstvom zahraničných vecí USA.

Fulbrightova komisia je spoločne financovaná vládami Spojených štátov a Slovenskej republiky. Vláda USA prispieva do celkového rozpočtu Komisie vyše 60 percentami a slovenská vláda necelými 40 percentami.

Fulbrightova komisia je riadená osem-člennou Radou Komisie zloženou zo štyroch slovenských občanov a štyroch amerických občanov, ktorí zastupujú akademickú sféru, obchod, diplomatické a iné profesionálne oblasti. Veľvyslankyňa Spojených štátov amerických v Slovenskej republike a Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky sú čestnými spolupredsedami Rady Komisie.

Zamestnanci Komisie

Lýdia Tobiášová

Výkonná riaditeľka


Lýdia Tobiášová nastúpila na pozíciu výkonnej riaditeľky Fulbrightovej komisie v júni 2020. Má ukončené magisterské a PhD. štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V rámci svojej profesionálnej kariéry pracovala v akadémii aj v štátnej správe. V rokoch 2007-2015 bola odbornou asistentkou na Katedre trestného práva PraF UK, kde vyučovala trestné právo hmotné a kriminológiu a bola autorkou viacerých odborných článkov a spoluautorkou učebníc a komentára z trestného práva. Počas svojho pôsobenia na fakulte sa zúčastnila viacerých zahraničných pobytov, vrátane štipendia Fulbrightovho programu na Právnickej fakulte Fordhamskej univerzity v New Yorku alebo ako držiteľka štipendia Ruth Crawford Mitchell Fellowship na Právnickej fakulte Pittsburghskej univerzity. V rokoch 2011 až 2015 zastávala funkciu prodekanky pre medzinárodné vzťahy a funkciu fakultnej koordinátorky programu Erasmus. V roku 2015 nastúpila ako právna poradkyňa na oddelenie medzinárodnoprávnych vzťahov na Ministerstve obrany Slovenskej republiky, kde sa zameriavala na otázky medzinárodného práva, medzinárodného humanitárneho práva a práva ozbrojeného konfliktu. Absolvovala aj niekoľko odborných kurzov na Obrannom inštitúte medzinárodných právnych štúdií v Newporte (Rhode Island, USA), organizovaných Ministerstvom obrany USA. Ako absolventka Fulbrightovho programu pôsobila aj v Slovenskej asociácii Fulbrightovho programu, a to ako členka Správnej rady v rokoch 2018-19.

Zuzana Kopčanová

Programová koordinátorka a poradkyňa pre štúdium v USA


Zuzana Kopčanová pracuje vo Fulbrightovej komisii na pozícii koordinátorky programov pre slovenských a amerických študentov Fulbright Slovak/U.S. Student Program a programov pre odborníkov Hubert H. Humphrey Fellowship a Weiser Professional Development Award. Má na starosti aj administráciu Study of the U.S. Institutes (SUSIs) programov. Zastrešuje aktivity poradenského centra EducationUSA Slovakia, ktoré poskytuje aktuálne a objektívne informácie pre záujemcov o štúdium v Spojených štátoch. Zuzana ukončila magisterské štúdium v odbore Translatológia so zameraním na anglický jazyk a kultúru a nemecký jazyk a kultúru na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Do Fulbrightovej komisie nastúpila v marci 2018 a predtým pracovala ako koordinátorka Amerického centra v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici. Je absolventkou medzinárodného odborného výmenného programu Ministerstva zahraničných vecí USA International Visitor Leadership Program.

Dáša Tako Velichová

Programová koordinátorka


Dáša Tako Velichová nastúpila do Fulbrightovej komisie v roku 2013 ako programová koordinátorka. Administruje programy pre slovenských a amerických vysokoškolských pedagógov a odborníkov z praxe Fulbright U.S./Slovak Scholar Program vrátane programu Scholar-In-Residence. Má na starosti naše sociálne médiá a správu webovej stránky. Dáša koordinuje komunikačné a marketingové aktivity propagujúce Fulbright Slovakia. Je tiež súčasťou tímu poradenského centra pre štúdium v USA s názvom EducationUSA. Dáša ukončila magisterské štúdium v odbore Európske štúdiá na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. Počas štúdia sa zúčastnila programu Erasmus, kde pochopila význam medzinárodnej a kultúrnej výmeny. Aj z tohto dôvodu rada pracuje s uchádzačmi a štipendistami z rôznych oblastí.

Denisa Domaracká

Ekonómka


Denisa Domaracká nastúpila do Fulbrightovej komisie ako „špecialistka účtovníčka/ekonómka“ v novembri 2021. V Komisii vedie a koordinuje finančné operácie a v spolupráci s výkonnou riaditeľkou spravuje finančný rozpočet Komisie. Zabezpečuje tiež komunikáciu s úradmi, pokiaľ ide o finančné a daňové záležitosti. Denisa je absolventkou inžinierskeho a doktorandského štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Pred nástupom do Fulbrightovej Komisie pracovala na viacerých pozíciách v oblasti účtovníctva a auditu.

Rada Komisie

Rada Komisie dohliada na činnosť a aktivity Komisie. Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vymenúva slovenských členov Rady Komisie, pričom jeden z nich je vždy zástupcom Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a jeden zástupcom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Veľvyslankyňa USA v Slovenskej republike vymenúva amerických členov Rady, pričom dvaja z nich musia byť predstaviteľmi zahraničnej služby Spojených štátov v Slovenskej republike. Obaja sú pritom aj čestnými spolupredsedami Rady Komisie. Zvyšní členovia Rady sú zložení z rôznych osobností v oblasti vzdelávania, businessu a ďalších profesijných komunít v oboch krajinách.

Rada Komisie nesie zodpovednosť za stanovenie dlhodobých cieľov a priorít programu, programových aktivít, výber a nomináciu štipendistov, ako aj koordináciu a hospodárenie Komisie.

Čestní spolupredsedovia

Branislav GRÖHLING

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Bridget BRINK

Veľvyslankyňa USA na Slovensku

Slovenskí členovia

Jozef BÁTORA

Profesor na Katedre politológie
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Marek MOŠKA - zástupca pokladníčky Rady

Generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Daniela OSTATNÍKOVÁ - predsedníčka Rady

Profesorka a prednostka Fyziologického ústavu
Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Jana TOMKOVÁ

Riaditeľka odboru kultúrnej diplomacie
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Americkí členovia

Alan DYKSTRA

Poradca v oblasti vzdelávania a pedagóg

Tara HALL

Zástupkyňa Vedúcej tlačového a kultúrneho oddelenia
Veľvyslanectvo USA na Slovensku

Tamara STERNBERG-GRELLER - pokladníčka Rady

Vedúca tlačového a kultúrneho oddelenia
Veľvyslanectvo USA na Slovensku

Linda STEYNE

Lektorka na Katedre anglistiky a amerikanistiky
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Administrácia programu

Fulbrightov program administruje Úrad pre vzdelávacie a kultúrne záležitosti Ministerstva zahraničných vecí USA (ECA). Riadi sa súborom pravidiel, ktoré stanovuje Rada Fulbrightovho programu pre zahraničné štipendiá (FFSB), a to v spolupráci s komisiami a nadáciami v 49 krajinách, ambasádami Spojených štátov amerických vo viac než 100 krajinách sveta a spolupracujúcimi agentúrami v Spojených štátoch. ECA zároveň dohliada na vzdelávacie, kultúrne a informačné programy za vládu USA.

FFSB pozostáva z 12 členov z oblasti vzdelávania a verejného života, ktorí sú menovaní prezidentom Spojených štátov amerických. FFSB stanovuje pravidlá pre administráciu programu, kritériá výberu kandidátov a je zodpovedná aj za konečný výber kandidátov nominovaných na Fulbrightove štipendiá.

Jednotlivé komisie a nadácie vypracúvajú priority programu pre svoje krajiny, vrátane počtu a kategórií grantov. V krajinách, v ktorých nie je komisia ani nadácia, Sekcia vzťahov s verejnosťou na amerických ambasádách administruje Fulbrightov program a dohliada naň. V súčasnosti vo svete aktívne pôsobí 49 komisií a nadácií, z ktorých väčšina je spoločne financovaná Spojenými štátmi a príslušnou vládou krajiny. Každá komisia alebo nadácia má správnu radu, ktorá je zložená v rovnakom pomere z amerických občanov a občanov danej krajiny.

Spolupracujúce inštitúcie

Inštitút medzinárodného vzdelávania (IIE)

Zodpovedá za nábor a predvýber amerických žiadateľov o štipendium, umiestnenie niektorých zahraničných štipendistov na amerických univerzitách a inštitúciách, každodennú podporu a dohľad nad štipendistami, poskytovanie orientačných materiálov, manažment ďalších súvisiacich kurzov a programov, ako aj komunikáciu a kontakt s univerzitami a inými vzdelávacími inštitúciami v Spojených štátoch.

Rada pre medzinárodnú výmenu akademických pracovníkov a odborníkov z praxe (CIES)

Divízia IIE, uskutočňuje predbežný výber amerických uchádzačov o štipendiá, lektorov a výskumných pracovníkov a pomáha pri každodennej administrácii výmenného programu pre zahraničných výskumných pracovníkov, vedcov alebo lektorov.

Financovanie

Primárnym zdrojom financovania Fulbrightovho programu je pravidelná ročná dotácia Kongresu Spojených štátov amerických. Zahraničné vlády takisto významne prispievajú na Fulbrightov program v ich krajinách.

Okrem toho sú vitálnou súčasťou a nevyhnutným zdrojom podpory Fulbrightovho programu aj súkromné organizácie a sponzori po celom svete.

Hosťujúce inštitúcie v Spojených štátoch a v partnerských krajinách taktiež prispievajú prostredníctvom zdieľaných nákladov alebo nepriamo príplatkami k platom, odpustením školného, pomocou s ubytovaním a ďalšími prostriedkami.

Partneri

Vyhlásenie Komisie k rozmanitosti, rovnosti a inklúzii

Fulbrightova komisia na Slovensku sa vo svojej činnosti usiluje o to, aby všetky jej aktivity reflektovali rozmanitosť slovenskej a americkej spoločnosti. Snahou Komisie je preto hľadať a zapájať do všetkých svojich grantov, programov a ďalších aktivít jednotlivcov pochádzajúcich z rôznorodého prostredia. To isté uplatňuje aj pri zamestnávaní pracovnej sily a vytváraní pracovného prostredia. Možnosti Komisie sú otvorené pre všetkých bez ohľadu na rasu, farbu pleti, pôvod, národnosť, pohlavie, vek, náboženstvo, geografickú polohu, socioekonomický status, znevýhodnenie, sexuálnu orientáciu alebo rodovú identitu, a preto Komisia podporuje a povzbudzuje, aby sa do programov Komisie hlásili tí členovia spoločnosti, ktorí pochádzajú z tradične marginalizovaných a nezastúpených komunít. Komisia plne uznáva hodnoty rovnosti, spravodlivosti a inklúzie.

Ochrana osobných údajov

Fulbrightova komisia vykonáva svoju činnosť v súlade s nariadením Európskej únie o všeobecnej ochrane osobných údajov (GDPR), ktoré sleduje ochranu osobných informácií jednotlivcov, na ktorých sa toto nariadenie vzťahuje alebo ktorých osobné údaje sú spracovávané organizáciami Európskej únie.

Ročné programové správy

na mediálne účely a propagáciu Fulbright Slovakia si logo môžete stiahnuť tu

Kontakt

Komisia J. Williama Fulbrighta

Panenská 29

811 03 Bratislava