Study of the U.S. Institutes
(SUSIs) for Scholars

Letné semináre pre vysokoškolských pedagógov a odborníkov z praxe v USA

Letné semináre pre vysokoškolských pedagógov a odborníkov z praxe v USA sú intenzívne šesťtýždňové akademické programy, ktorých cieľom je poskytnúť zahraničným vysokoškolským pedagógom a odborníkom príležitosť prehĺbiť si poznatky o spoločnosti, kultúre, hodnotách a inštitúciách v Spojených štátoch. Podstatou letných seminárov je posilniť študijné osnovy a zvýšiť kvalitu výučby o Spojených štátoch na akademických inštitúciách v zahraničí

Každý z letných seminárov pozostáva zo študijného pobytu a maximálne dvojtýždňovej študijnej cesty do iného regiónu Spojených štátov.

Témy letných seminárov v USA:

Americká kultúra a hodnoty

Letný seminár o americkej kultúre a hodnotách je zameraný na americkú kultúru, vedenie ľudí a hodnoty. Medzinárodnej skupine 18 skúsených a vysoko motivovaných vysokoškolských pedagógov a odborníkov umožní hlbšie porozumieť americkej spoločnosti, inštitúciám občianskej spoločnosti, demokratickým princípom, ľudským právam a právnemu štátu. V rámci seminára sa budú účastníci zaoberať koncepciou americkej výnimočnosti (exceptionalism) a americkej odolnosti (resilience) v spoločenskom, ekonomickom, politickom a náboženskom kontexte, v ktorom sa historicky rôzne kultúry prejavovali a formovali súčasnú americkú kultúru, hodnoty a spoločnosť.

Žurnalistika a médiá

Letný seminár o žurnalistike a médiách umožní medzinárodnej skupine 18 skúsených a vysoko motivovaných pedagógov žurnalistiky a odborníkov z praxe hlbšie porozumieť tomu, akú úlohu zohráva žurnalistika a médiá v americkej spoločnosti. Letný seminár sa zaoberá postavením žurnalistov pri odhaľovaní a prevencii dezinformácií, analýzou stratégií pre médiá a informačnou gramotnosťou pre boj proti dezinformáciám. Účastníci seminára budú môcť zdieľať overené postupy v žurnalistike prostredníctvom rôznych diskusií o právach a povinnostiach médií v demokratickej spoločnosti, vrátane redakčnej nezávislosti, žurnalistickej etiky, zákonných obmedzení a medzinárodnej žurnalistiky. Okrem toho sa bude seminár zaoberať aj stratégiami uplatňovanými pri výučbe študentov žurnalistiky v oblasti rešeršovania informácií, kritického myslenia, spravodajstva, vedenia rozhovorov, písania a redakčnej práce. V rámci seminára bude dôraz kladený aj na otázku dopadu technológií na žurnalistiku, vrátane vplyvu internetu, globalizácie spravodajských médií a ďalších zmien.

Náboženská sloboda a pluralizmus

Letný seminár o náboženskej slobode a pluralizme umožní medzinárodnej skupine 18 zahraničných vysokoškolských pedagógov, vedeckých a výskumných pracovníkov a náboženských predstaviteľov hlbšie porozumieť fungovaniu americkej spoločnosti a kultúry, v minulosti i v súčasnosti, a to prostredníctvom skúmania náboženskej slobody ako základnej americkej hodnoty. Súčasťou programu bude aj mapovanie náboženského prostredia v Spojených štátoch, vrátane väčších a menších náboženských skupín, historických náboženských tradícií a súčasných náboženských skupín v USA. Seminár bude venovaný historickým a súčasným vzťahom medzi cirkvou a štátom v Spojených štátoch, porozumeniu a dialógu medzi jednotlivými náboženstvami, náboženskej pluralite, slobode vierovyznania ako základnému neodňateľnému ľudskému právu a zdroju stability a spôsobom ochrany náboženskej slobody. Zároveň sa seminár bude zaoberať témou prepojenia náboženstva a politiky Spojených štátov, osobitne v oblasti zahraničnej politiky USA. Účastníci budú mať príležitosť stretnúť sa s predstaviteľmi rôznych náboženských obcí v USA, ktoré presadzujú spoluprácu a toleranciu medzi náboženskými skupinami.

Ekonomika a podnikanie v USA

Letný seminár o ekonomike a podnikaní v USA umožní medzinárodnej skupine 18 skúsených vysokoškolských pedagógov, vedeckých pracovníkov, odborníkov a tvorcov politík lepšie spoznať kľúčové prvky a štruktúry americkej ekonomiky ako najväčšej ekonomiky na svete. Uplatnením multidisciplinárneho prístupu budú účastníci programu skúmať: 1) vzájomnú interakciu finančných inštitúcií, investorov, podnikov a firiem pri podpore hospodárskeho rastu a zamestnanosti, a 2) inštitucionálne pozadie potrebné na zachovanie konkurencieschopného a silného súkromného sektora, vrátane štruktúr riadenia organizácií, monetárnej politiky, právneho a regulačného rámca podnikateľského sektora. Seminár sa okrem iného bude venovať tomu ako USA, vedúca krajina v celosvetovom obchode, ovplyvňuje jednotlivé odvetvia hospodárstva, voľný trh a finančný sektor a napomáha rastu obchodu, investícií a kapitálových tokov. Účastníci získajú priamy pohľad na kľúčové inštitúcie a aktérov v hospodárstve USA a budú mať príležitosť stretnúť sa so zástupcami podnikov a korporátnych inštitúcií, manažérmi a členmi predstavenstiev firiem z Wall Street, ako aj vlastníkmi malých firiem.

Zahraničná politika USA

Letný seminár o zahraničnej politike USA umožní medzinárodnej skupine 18 skúsených vysokoškolských pedagógov a odborníkov z praxe lepšie spoznať nové prístupy v americkej zahraničnej politike, jej strategické vytýčenie a implementáciu. Seminár zároveň ponúka historický prehľad významných udalostí, osobností a filozofických prístupov, ktoré formovali zahraničnú politiku USA. Seminár vysvetľuje úlohu kľúčových hráčov v americkej zahraničnej politike, vrátane výkonnej a zákonodarnej moci, médií, verejnosti, think tankov, mimovládnych organizácií a multilaterálnych inštitúcií. Program sa tiež venuje tvorbe súčasnej zahraničnej politiky USA a novým trendom, ktoré ju formujú. Ďalšími témami obsiahnutými v seminári sú koncepcia americkej suverenity, meniace sa postoje voči globalizácii, zahraničná pomoc USA, monitoring zahraničných investícií v Spojených štátoch, úsilie v boji proti terorizmu a radikalizácii, nové obchodné politiky a dohody, prisťahovalectvo a bezpečnosť hraníc, a kybernetická bezpečnosť. Program sa zaoberá aj problematikou reorganizácie Severoamerickej dohody o voľnom obchode (NAFTA) a novým prístupom USA k medzinárodným organizáciám, napríklad k Organizácii spojených národov (OSN), Organizácii krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a Organizácii Severoatlantickej zmluvy (NATO).

Vzdelávanie a rozvoj pracovnej sily

Letný seminár o vzdelávaní a rozvoji pracovnej sily poskytne medzinárodnej skupine 18 skúsených vysokoškolských pedagógov a odborníkov z praxe možnosť lepšie pochopiť vplyv súčasných socioekonomických trendov na zmenu koncepcie práce, rozvoja pracovných síl a kariérneho postupu v Spojených štátoch. V tomto akademickom programe sa kladie dôraz na dôkladnú diskusiu o úlohe vzdelávacích inštitúcií v USA, osobitne tzv. community colleges, pri príprave Američanov a rozvoji ich zručností potrebných na úspech v mnohých oblastiach, vrátane podnikania, technológií, vedy, kreatívnych umení a iných novovznikajúcich odvetví. Súčasťou programu seminára sú témy ako ekonomický rozvoj a technologický pokrok v oblasti automatizácie, robotiky a umelej inteligencie. Seminár ponúka účastníkom príležitosti na realizáciu nových nápadov v spolupráci s kolegami z USA, na lepšie pochopenie vývoja práce, meniace sa požiadavky na zručnosti a pokrok v rozvoji pracovných síl prostredníctvom preškoľovania a odstraňovania rozdielov v zručnostiach.

Požiadavky na uchádzačov

Kritériá ovplyvňujúce výber

Benefity grantu

Zabezpečenie víz na účely cesty do USA
Organizačné zabezpečenie celého programu
Úhrada nákladov na vnútroštátnu a pozemnú dopravu
Úhrada nákladov na medzinárodnú dopravu
Príspevok na knihy, kultúrne podujatia a ďalšie vedľajšie výdavky
Ubytovanie a strava
Základné zdravotné poistenie

Ako podať prihlášku

Stiahnite si formulár prihlášky. Vyplnenú prihlášku, prosím, zašlite na obe e-mailové adresy súčasne: office@fulbright.sk a contact_bratislava@state.gov.


Termín na podanie prihlášky

Termín na podanie prihlášok je zvyčajne od konca novembra do januára aktuálneho akademického roka. Uzávierka termínu na podanie prihlášok na leto 2023 bude zverejnená na jeseň 2022. Neúplné prihlášky alebo prihlášky doručené po termíne nebudú brané do úvahy.

Časový harmonogram

NOVEMBER – JANUÁR

Termín na podávanie prihlášok.

JANUÁR

Uzávierka termínu na podanie prihlášky (presný dátum uzávierky bude zverejnený na jeseň 2022). Najlepší spomedzi uchádzačov, ktorí spĺňajú požadované kritériá, sú pozvaní na pohovor.

FEBRUÁR

Úspešní uchádzači sú informovaní o nominácii na program. Konečné rozhodnutie o prijatí do programu je v kompetencii Ministerstva zahraničných vecí USA vo Washingtone, D.C.

MAREC – APRÍL

Ministerstvo zahraničných vecí USA informuje úspešných uchádzačov o ich výbere.

APRÍL – JÚN

Veľvyslanectvo USA v Bratislave zabezpečuje administratívu potrebnú na spracovanie žiadosti o udelenie víza a vycestovanie do USA.

FAQ

Aká musí byť úroveň mojej angličtiny?

Od účastníkov programu sa očakáva pokročilá znalosť anglického jazyka, aby bez ťažkostí porozumeli prednáškam, mohli sa aktívne zapájať do diskusií a vypracovať zadané úlohy.

V minulosti som už navštívil/navštívila Spojené štáty americké. Znamená to, že sa nemôžem hlásiť do programu?

Do programu sa môžete hlásiť aj v prípade, že ste už Spojené štáty v minulosti navštívili. Prednosť však dostanú uchádzači bez predošlej skúsenosti alebo s minimálnymi skúsenosťami s pobytom v USA.

Koľko voľného času/času na nezávislý výskum budem mať počas letného seminára?

Účastníci budú mať voľný čas, ako aj čas vyčlenený na realizáciu vlastného výskumu. Musia však mať na pamäti, že ide o intenzívny akademický program a očakáva sa od nich účasť na všetkých prednáškach, aktivitách a plánovaných podujatiach. Účastníci si môžu pobyt v Spojených štátoch predĺžiť na vlastné náklady za predpokladu, že im to umožnia vízové podmienky.

Môžem sa hlásiť na letný seminár, aj keď nie som vysokoškolský pedagóg?

Áno, môžete. Vítané sú prihlášky od rôznych uchádzačov – vysokoškolských pedagógov a administrátorov, odborníkov z praxe, či predstaviteľov komunít.

Budem mať čas navštíviť príbuzných žijúcich v USA?

Vzhľadom na intenzívny program letných seminárov účastníkom nie je povolené opustiť seminár na účely návštevy príbuzných alebo priateľov. Na vlastné náklady si však môžu pobyt v Spojených štátoch predĺžiť za predpokladu, že im to umožnia vízové podmienky.

Môže príbuzný cestovať do USA a zostať tam počas trvania letného seminára so mnou?

Nie. Nie je dovolené, aby účastníkov počas letného seminára sprevádzali príbuzní. Výnimka z tohto pravidla nie je možná.

Môžem do USA pricestovať pred oficiálnym začiatkom/po oficiálnom začiatku letného seminára?

Hosťovská univerzita v USA zabezpečuje itinerár tak, aby všetci účastníci do USA pricestovali v deň oficiálneho začiatku letného seminára. Vzhľadom na dostupnosť leteckých spojení je v ojedinelých prípadoch možné, aby účastník pricestoval do USA deň vopred. Ak sa účastník rozhodne urobiť akékoľvek zmeny v dátume príletu po tom, čo ho záväzne potvrdil a hosťujúca univerzita zakúpila letenky, účastník je povinný uhradiť všetky poplatky spojené s týmito zmenami.

Môžem v USA zostať po oficiálnom ukončení letného seminára?

Áno. Vo všeobecnosti platí, že účastníci letného seminára cestujúci na J-1 víza majú po oficiálnom ukončení programu k dispozícii ešte 30 dní na odchod z USA (tzv. grace period). Musia si však byť vedomí toho, že po ukončení letného seminára sú zodpovední za všetky výdavky a viac sa na nich nevzťahuje poistenie, ktoré mali počas letného seminára.

Môžem vynechať nejakú z aktivít v programe letného seminára?

Nie, nemôžete. Od účastníkov sa očakáva účasť na všetkých plánovaných prednáškach, podujatiach, exkurziách, výletoch a ostatných aktivitách.

Môžu sa do programu hlásiť aj účastníci so zdravotným znevýhodnením?

Prihlášky od uchádzačov so zdravotným znevýhodnením, uchádzačov zo znevýhodneného prostredia, z menej rozvinutých regiónov Slovenska, členov LGBTI komunity a národnostných menšín sú vítané. Organizátor letných seminárov osobitne dbá na zabezpečenie špecifických potrieb účastníkov na stravovanie, ubytovanie, zdravotnú starostlivosť, ako aj na potrebu vyhradenia priestoru a času na denné modlitby.

Kde budú účastníci letných seminárov ubytovaní?

Ubytovanie je poskytované v internátoch so spoločnými sociálnymi zariadeniami. Muži a ženy sú ubytovaní na samostatných podlažiach. Stravovanie je zabezpečené spravidla v areáli univerzitného kampusu, pričom účastníci budú mať prístup do internátnej kuchynky, aby si mohli pripraviť vlastné jedlá.