Fulbright Slovak
Student Program

Grant pre postgraduálne štúdium a výskum

Fulbright Slovak Student Program ponúka granty pre slovenských študentov, ktorí majú ukončené magisterské štúdium a majú záujem o magisterský program alebo výskum v rámci svojho doktorandského štúdia na akreditovaných univerzitách po celých Spojených štátoch. Štúdium alebo výskumný pobyt v USA môže trvať 6 až 9 mesiacov. Prihlášky je možné podávať vo všetkých študijných odboroch s výnimkou klinickej medicíny (ide o priamy kontakt s pacientom) a programov LL.M a MBA.

Požiadavky na uchádzačov

Kritériá ovplyvňujúce výber

Benefity grantu

Príspevok na pokrytie životných nákladov

Príspevok sa vypočítava podľa miesta pobytu na hosťovskej inštitúcii

Školné a poplatky

Krytie do výšky 19 000 USD (niektorým štipendistom môže univerzita v USA odpustiť alebo znížiť školné, čo znižuje celkové náklady na štúdium)

Spiatočná letenka

Medzinárodná letenka v ekonomickej triede z bydliska štipendistu do miesta pobytu v USA (najkratší možný let - priamy let alebo let s minimálnymi prestupmi)

Víza

J-1 víza pre štipendistu a J-2 víza pre sprevádzajúcich rodinných príslušníkov

Iné finančné príspevky

Príspevok na knihy a iné materiálové vybavenie

ASPE

Program úrazového a nemocenského poistenia pre štipendistu programu, ktorý pokrýva základnú zdravotnú starostlivosť (odporúčame súkromné doplnkové poistenie)

Administratívna podpora

Komisia poskytuje štipendistom pomoc pri príprave na pobyt v USA, zatiaľ čo Inštitút pre medzinárodné vzdelávanie (IIE) poskytuje priebežnú podporu počas trvania grantu

Ako podať prihlášku

Uchádzači o grant podávajú prihlášku online a Komisii nie je potrebné zasielať žiadne dokumenty. Komisia si od úspešných uchádzačov následne vyžiada overené kópie dokumentov spolu s ich úradným prekladom do anglického jazyka.

Prihláška musí obsahovať: životopis, študijný/výskumný zámer (Study/Research Objective), motivačný list (Personal Statement), 3 odporúčacie listy, zoznam 3 inštitúcií, na ktorých uchádzač plánuje študovať alebo realizovať výskum a výsledky jazykového testu TOEFL/IELTS.

Formulár prihlášky na Fulbrightov program je jednotný pre celý svet. Pre správne vyplnenie prihlášky postupujte prosím podľa inštrukcií určených pre uchádzačov zo Slovenska

Online prihláška na akademický rok 2023/24

Termín na podanie prihlášky

Termín na podávanie prihlášok je otvorený od marca do júna aktuálneho kalendárneho roka. Uchádzači by však mali mať na pamäti, že prihlášku je potrebné podať približne jeden rok pred plánovaným nástupom na grantový pobyt. Uzávierka termínu na podanie prihlášok na akademický rok 2023/2024 je 30. júna 2022. Neúplné prihlášky alebo prihlášky doručené po termíne nebudú brané do úvahy.

Časový harmonogram

MAREC – JÚN

Termín na podávanie prihlášok.

30. JÚN

Uzávierka termínu na podanie prihlášky. Približne v priebehu jedného týždňa po uzávierke Komisia posúdi, či sú podané prihlášky úplné a či spĺňajú požadované kritériá.

JÚL - AUGUST

Vypracovanie posudkov na jednotlivé študijné/výskumné zámery uchádzačov nezávislými odborníkmi.

SEPTEMBER

Najlepší spomedzi uchádzačov sú pozvaní na osobný pohovor (termíny pohovorov nemožno meniť). Uchádzači sú informovaní o výsledkoch pohovoru do piatich pracovných dní.

OKTÓBER

Prihlášky nominovaných uchádzačov sú postúpené na ďalšie spracovanie partnerskej agentúre IIE. Ak je to potrebné, uchádzači môžu opätovne absolvovať jazykový test TOEFL/IELTS, resp. GRE/GMAT test (v závislosti od študijných odborov).

NOVEMBER

Úspešní uchádzači sú informovaní o schválení ich nominácií Radou Fulbrightovho programu pre zahraničné štipendiá (FFSB).

DECEMBER – JÚN

Úspešní uchádzači sú informovaní o prijatí hosťovskou inštitúciou v USA. Komisia vystavuje grantové dokumenty a zabezpečuje administratívu potrebnú na spracovanie žiadosti o udelenie víza a odchod do USA, ak uchádzač nastupuje na grantový pobyt v zimnom semestri.*

JÚN

Komisia organizuje pred odletom do USA pre štipendistov povinné orientačné stretnutie.

JÚL – AUGUST

So štipendistami programu, ktorí odchádzajú do USA v zimnom semestri, prebiehajú vízové pohovory na Veľvyslanectve USA v Bratislave.


* Ak grantový pobyt začína v letnom semestri, administratíva na spracovanie žiadosti o udelenie víza a na odchod do USA je zabezpečovaná v období septembra až decembra a vízové pohovory prebiehajú v decembri a v januári.

FAQ

Mám občianstvo Slovenskej republiky, ale študujem v zahraničí. Môžem požiadať o grant na Fulbright Slovak Student Program?

Áno, môžete. Avšak uprednostnení môžu byť uchádzači, ktorí žijú a študujú na Slovensku.

Nie som občanom/občiankou Slovenskej republiky, ale študujem v Slovenskej republike. Môžem si podať prihlášku na štipendium?

Cudzinci nie sú oprávnení uchádzať sa o Fulbrightovo štipendium na Slovensku, aj keď študujú na inštitúciách v Slovenskej republike. Ak máte záujem o Fulbrightovo štipendium, kontaktujte prosím Fulbrightovu komisiu alebo veľvyslanectvo USA vo vašej domovskej krajine, ktoré vám poskytnú viac informácií.

Môžu členovia rodiny cestovať do USA so mnou?

Áno, ak spadajú do definície „rodinný príslušník“, t. j. manžel/ka alebo dieťa, ktoré je finančne odkázané na účastníka programu, pričom nie je staršie ako 21 rokov. Komisia neposkytuje v rámci študentského programu finančnú podporu pre sprevádzajúcich rodinných príslušníkov, avšak pomáha so zabezpečením potrebných víz pre sprevádzajúcich rodinných príslušníkov (víza J-2).

Štipendiá sú určené maximálne na dobu 9 mesiacov, ale ja mám záujem nastúpiť na dvojročné magisterské štúdium. Môžem v takom prípade požiadať o grant?

Áno, môžete. Mali by ste ale pamätať na to, že štipendium pokrýva minimálne životné náklady na dobu maximálne 9 mesiacov a školné a poplatky vo výške najviac 19 000 USD. Z tohto dôvodu musí uchádzač pri podaní prihlášky predložiť aj potvrdenie o dostatku finančných prostriedkov na pokrytie životných nákladov a školného na zostávajúcu časť pobytu v USA (originál výpisu z bankového účtu).

Potrebujem k prihláške priložiť aj výsledok testu TOEFL alebo iné potvrdenie o znalosti anglického jazyka?

Áno, uchádzači musia k prihláške priložiť výsledky platného testu TOEFL alebo IELTS. Pred registráciou na TOEFL test, prosím, kontaktujte Fulbrightovu komisiu.

Moje výsledky testu TOEFL/IELTS sú nižšie, ako sa vyžaduje. Čo by som mal/a urobiť?

Prihlášky s výsledkami testu, ktoré nedosahujú požadovanú úroveň, nie sú automaticky vylúčené, ale budú vyhodnotené individuálne s ohľadom na oblasť štúdia alebo konkrétneho projektu. Uchádzači, ktorí nie sú spokojní s výsledkom testu alebo tí, ktorých skóre je nižšie, ako sa vyžaduje, môžu test opakovať.

Absolvoval/a som jazykový test, ale moje výsledky budú k dispozícii až po uzávierke termínu na podanie prihlášky. Čo mám robiť?

Doručenie výsledkov testu niekedy trvá dlhšie, ako sa očakáva. V takom prípade uveďte vo svojej prihláške dátum, kedy ste boli zaregistrovaní na test. Od uchádzačov sa požaduje, aby zaslali kópie výsledkov testu Komisii ihneď po obdržaní oficiálnych výsledkov testu.

Chcel/a som sa zaregistrovať na TOEFL test, ale k dispozícii boli len dátumy konania testu po uzávierke termínu na podanie prihlášky. Čo mám robiť?

Uchádzači musia absolvovať TOEFL test čo najskôr. Preto je potrebné, aby sa zaregistrovali na najskorší možný termín testu. Ak ste ešte neabsolvovali test, uveďte vo svojej prihláške dátum, na ktorý ste sa zaregistrovali na test.

Som v poslednom ročníku doktorandského štúdia. Môžem sa ešte prihlásiť?

Uchádzači musia byť počas svojho výskumného pobytu v USA zapísaní v doktorandskom štúdiu. Ak máte záujem o Fulbrightovo štipendium po nadobudnutí titulu PhD., preštudujte si, prosím, bližšie informácie o Fulbright Slovak Scholar Program na našej webovej stránke, alebo kontaktujte našu kanceláriu.

Som v prvom ročníku magisterského štúdia v USA, môžem si pokryť náklady na druhý ročník štúdia z Fulbrightovho štipendia?

Študenti, ktorí už nastúpili na štúdium na niektorej z univerzít v USA, nemôžu žiadať o Fulbrightovo štipendium. Fulbrightovo štipendium možno udeliť len takým uchádzačom na magisterský študijný program, ktorí štúdium ešte nezačali.

Existuje zoznam vysokých škôl v USA, kde by som mal/a študovať alebo realizovať výskum, aby som mohol/la získať Fulbrightovo štipendium?

Takýto zoznam neexistuje. Uchádzač má len uviesť zoznam 3 akreditovaných vysokých škôl alebo inštitúcií, ktoré spĺňajú ciele jeho štúdia alebo výskumu. Uchádzačom, ktorí potrebujú poradiť v tom, ako nájsť vhodnú inštitúciu, odporúčame kontaktovať našu kanceláriu.

Existuje vekový limit na program pre študentov?

Nie, neexistuje. Uchádzači sú vyberaní bez ohľadu na rasu, farbu pleti, náboženstvo, pohlavie, rod, národnosť, vek, zdravotné postihnutie, politickú orientáciu, rodinný stav, rodičovstvo, chránené genetické informácie alebo sexuálnu orientáciu.

Potrebujem získať pozývací list od hosťovskej inštitúcie v USA?

Pri programe pre študentov sa pozývací list nevyžaduje. Ak však komunikujete s potenciálnou hosťovskou inštitúciou, mali by ste nám poskytnúť kópiu vašej komunikácie.

Čo je výpis študijných výsledkov (Transcript of Records)?

Je to výpis študijných výsledkov zo všetkých predmetov absolvovaných počas bakalárskeho a magisterského štúdia, vrátane známok a kreditov.

Čo je dodatok k diplomu (Diploma Supplement)?

Je to oficiálny dokument vydaný vysokou školou spolu s diplomom, ktorý obsahuje zoznam všetkých absolvovaných predmetov, známok a kreditov. Mal by tiež obsahovať charakteristiku systému vyššieho vzdelávania v krajine, ktorá diplom spolu s dodatkom vydala.

Ako nahrám diplom a výpis študijných výsledkov do prihlášky?

Po prihlásení do svojho účtu postupujte, prosím, podľa pokynov ako nahrať dokumenty do online prihlášky. Ak by ste mali technické problémy, kontaktujte našu kanceláriu so žiadosťou o pomoc.

Mal/a by som Komisii zaslať kópiu diplomu a výpisu študijných výsledkov?

Postupujte, prosím, podľa inštrukcií určených pre Slovensko a nahrajte všetky požadované dokumenty do príslušných častí online prihlášky. Komisia bude následne kontaktovať úspešných uchádzačov, od ktorých si vyžiada overenú kópiu diplomu, dodatku k diplomu a výpisu študijných výsledkov spolu s ich úradným prekladom do anglického jazyka.

Môžem využiť štipendium na viac ako jednej inštitúcii v USA?

Uchádzač má v prihláške uviesť zoznam najmenej 3 inštitúcií, na ktorých chce realizovať svoj výskum, študovať alebo získať magisterský titul a zároveň musí uviesť svoju preferenciu. Inštitút pre medzinárodné vzdelávanie (IIE), naša partnerská agentúra v USA, podáva prihlášky na jednotlivé inštitúcie v mene úspešných uchádzačov a výsledky prijímacieho konania im oznámi. Ak uchádzač dostane viac ponúk na prijatie, môže si vybrať len jednu z nich. Potom, čo uchádzač ponuku prijme a potvrdí, svoj výber viac nemôže zmeniť.

Môžem sa prihlásiť na program pre študentov znova v prípade, že nebudem úspešný/á?

Uchádzači, ktorí neuspeli, si môžu podať prihlášku opätovne v ďalších termínoch na prihlasovanie dovtedy, kým spĺňajú všetky podmienky na prijatie.

Môžem požiadať o iné štipendium a kombinovať ho s Fulbrightovým štipendiom?

Uchádzači môžu získať finančnú podporu aj z iných organizácií. Fulbrightovo štipendium sa však udeľuje len v prípade, že iný získaný grant alebo štipendium nepokrýva výdavky nevyhnutné na pobyt v Spojených štátoch v plnom rozsahu.

Môžu o Fulbrightovo štipendium žiadať aj uchádzači v oblasti medicíny?

Uchádzači, ktorí chcú nastúpiť na štúdium medicíny v USA, sa nemôžu o štipendium uchádzať. Uchádzači, ktorí ukončili druhý stupeň medicínskeho vzdelania, môžu získať štipendium na súvisiace nadstavbové štúdium, nie však na stáž alebo rezidentúru. V rámci Fulbrightovho štipendia totiž nemožno vykonávať lekársku alebo inú zdravotnícku prax, kde dochádza k priamemu kontaktu s pacientmi.

Povedali o Fulbright Slovak Student Programe

Michaela Čopíková

Program, rok, hosťovská inštitúcia:

Fulbright Slovak Student, 2009-10, Academy of Art University, San Francisco, CA

Súčasná pozícia:

Spoluzakladateľka Ové Pictures, výtvarníčka, režisérka

Čo pre Vás znamená Fulbright:

“Som autorka príbehov a pracujem s rôznymi naratívmi. Ak by som mala prerozprávať ten osobný, tak Fulbrightove štipendium by bol veľmi dôležitý moment príbehu - križovatka, na ktorej sa zásadne rozhodlo o mojom ďalšom smerovaní. Som za to veľmi vďačná.”

Michaela Čopíková

Fulbright Slovak Student, 2009-10

Ábel Ravasz

Program, rok, hosťovská inštitúcia:

Fulbright Slovak Student, 2013-14, Columbia University

Súčasná pozícia:

Prezident Inštitútu Mateja Bela & bývalý splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity

Čo pre Vás znamená Fulbright:

“Fulbrightovo štipendium bolo pre mňa najintenzívnejším rokom života: popri štúdiu som navštevoval obrovský počet podujatí, výstavy a múzeá, stretával som sa so zaujímavými ľuďmi alebo som sa iba prechádzal v New York City. Štipendium mi naštartovalo kariéru: našiel som niekoľko ľudí, s ktorými pracujem dodnes, dokončil som magisterskú prácu a znova som naplánoval moju kariéru. V konečnom dôsledku Fulbrightovo štipendium malo obrovskú rolu v tom, že som dosiahol jeden z mojich snov a stal som sa slovenským splnomocnencom pre rómske komunity. Bola to úžasná skúsenosť, odporúčam to každému ašpirujúcemu akademikovi v akomkoľvek veku života!”

Ábel Ravasz

Fulbright Slovak Student, 2013-14

Michal Kozák

Program, rok, hosťovská inštitúcia:

Fulbright Slovak Student, 2019-20, Department of Sociology of the University of North Carolina at Chapel Hill

Súčasná pozícia:

Postdoktorandský vedecký pracovník at PROMENTA Research Center, University of Oslo, Nórsko

Čo pre Vás znamená Fulbright:

“Na mojej hosťovskej inštitúcii som mal tú česť úzko spolupracovať s professorom Arne L. Kallebergom, sociológom, ktorého práca a idey boli nesmiernym zdrojom inšpirácie pre moju akademickú prácu od kedy si spomínam. Nemôžem popísať, aký dopad mala táto skúsenosť na môj osobný a profesionálny rast. Pracovať po boku s takým uznávaným odborníkom nebolo len skvelou lekciou, ale aj splneným snom. Počas môjho pobytu v Chapel Hill som stretol veľa úžasných ľudí a odniesol som si množstvo spomienok, ktoré si budem vážiť a s láskou spomínať do konca života. Nič z toho by nebolo možné nebyť Fulbrightovho programu, skvelej príležitosti pre všetkých vedcov a akademikov, ktorí tak môžu napredovať a kariérne rásť.“

Michal Kozák

Fulbright Slovak Student, 2019-20

Max Steuer

Program, rok, hosťovská inštitúcia:

Fulbright Slovak Student, 2018-19, Washington State University

Súčasná pozícia:

Odborný asistent, O.P. Jindal Global University, India

Čo pre Vás znamená Fulbright:

“Fulbright štipendium mi otvorilo dvere do Spojených štátov v nespočetných ohľadoch. Naďalej získavam inšpiráciu a motiváciu z kontaktov, skúseností a poznatkov, ktoré som získal počas pobytu na malebnom pacifickom severozápade. V súčasnosti, kedy je medzinárodné a medzikultúrne vzdelávanie kľúčové pre rozvoj demokratických komunít, štipendium pre postgraduálne štúdium vrelo odporúčam všetkým s ochotou posunúť sa ďalej a nadobudnúť perspektívy za hranicami výskumných alebo študijných záujmov.”

Max Steuer

Fulbright Slovak Student, 2018-19

Roman Ličko

Program, rok, hosťovská inštitúcia:

Fulbright Slovak Student, 2002-2003, Russian and East European Center, University of Illinois, Urbana-Champaign, IL

Súčasná pozícia:

odborný asistent na Katedre anglistiky a amerikanistiky, Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Čo pre Vás znamená Fulbright:

“Rozhodnutie uchádzať sa o štipendium hosťujúceho výskumníka na univerzite v USA bolo azda tým najlepším v mojej profesionálnej kariére. Pobyt v americkom univerzitnom prostredí bola skúsenosť, ktorá zásadným spôsobom prispela k formovaniu mojej osobnosti ako pedagóga. Hoci som na univerzite v Illinois pôsobil ako výskumník, umožnili mi zapísať sa na niekoľko kurzov ako študentovi. Prekvapil ma postoj vyučujúcich, ktorí sa správali k študentom v magisterských programoch ako ku svojim kolegom. Dôraz kladený na rozvoj zručností kritického myslenia bol inšpiratívny. Uvedomil som si, že v demokracii je pedagogická práca vysokoškolského učiteľa rovnako dôležitá ako jeho vedecký výskum.”

Roman Ličko

Fulbright Slovak Student, 2002-2003

Milota Sidorová

Program, rok, hosťovská inštitúcia:

Fulbright Slovak Student Program, 2013-2014, Spitzer School of Architecture, The City College of New York, The City University of NY

Súčasná pozícia:

riaditeľka sekcie participatívneho plánovania, Metropolitný inštitút Bratislavy, moderátorka a dramaturgička rozhlasového programu Živé Mesto FM, Rádio FM

Čo pre Vás znamená Fulbright:

„Fulbrightovo štipendium bola jedna z najlepších príležitostí v živote zakúsiť iný systém vzdelávania, zažiť stretnutia s najlepšími mozgami v mojom odbore, debatovať hodiny s profesormi a profesorkami, ktorí mali ku mne zvedavý a partnerský prístup, Ukázalo mi ulice New Yorku tak, ako ani samotným obyvateľom mesta - kráčala som ním, pozorovala jeho život a hľadala súvislosti s mestským rozvojom. Ukázalo mi, ako vytrvalosť, zvedavosť a túžba stále sa posúvať sú skutočnou životnou filozofiou a ako nás sťažovanie, ako kultúrny fenomén nikam nezavedie. Hlavne to posldné ľudia našej krajiny potrebujú ako soľ, pretože potenciál tu je.“

Milota Sidorová

Fulbright Slovak Student, 2013-2014

Tomáš Hrozenský

Program, rok, hosťovská inštitúcia:

Fulbright Slovak Student Program, 2016-2017, Elliott School of International Affairs, George Washington University

Súčasná pozícia:

výskumník, European Space Policy Institute, Viedeň

Čo pre Vás znamená Fulbright:

Fulbright štipendium bolo pre mňa neoceniteľnou životnou a kariérnou skúsenosťou otvárajúcou veľa rôznych dverí. pri hľadaní môjho budúceho profesného uplatnenia.

Tomáš Hrozenský

Fulbright Slovak Student, 2016-17

Michal Onderčo

Program, rok, hosťovská inštitúcia:

Fulbright Slovak Student Program, 2012-2013, Saltzman Institute of War and Peace Studies at Columbia University

Súčasná pozícia:

docent, Erasmus University Rotterdam

Čo pre Vás znamená Fulbright:

“Fulbrightovo štipendium mi umožnilo robiť výskum pod vedením tých najlepších expertov na svete. Vďaka tomuto štipendiu som mal možnosť stráviť rok na Kolumbijskej univerzite v New Yorku, vytvoriť si mnoho nových kontaktov, a rozšíriť si svoje výskumné horizonty. Bola to skutočne unikátna šanca naštartovať moju výskumnú dráhu.“

Michal Onderčo

Fulbright Slovak Student, 2012-13

Peter Maňo

Program, rok, hosťovská inštitúcia:

Fulbright Slovak Scholar Program, 2017-2018, Department of Anthropology, College of Liberal Arts and Sciences, University of Connecticut

Súčasná pozícia:

Analytik v Slovenskej akreditačnej agentúre pre vysoké školstvo; Vedecký pracovník Ústavu etnológie a sociálnej antropológie na SAV; PhD. študent Ústavu religionistiky na FF MU v Brno

Čo pre Vás znamená Fulbright:

“Fulbrightovo štipendium predstavuje jedno z najprestížnejších grantových ocenení v akadémii, čo mi otvorilo dvere do "veľkého sveta". Vďaka Fulbrightu som mal možnosť robiť výskum na špičkovom antropologickom pracovisku v USA a stať sa súčasťou úžasnej alumni komunity. Táto skúsenosť mala zásadný vplyv na moju kariéru, ako aj na moje odhodlanie podporovať demokraciu na Slovensku a spoluprácu s USA, v duchu misie Fulbright programu.“

Peter Maňo

Fulbright Slovak Student, 2017-18